Zmiany w regulaminie.

Zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin w nowej wersji będzie obowiązywał od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach zawartych począwszy od tej daty. Również od tej daty obowiązywać będą nowe przepisy w tych umowach, które zostały zawarte wcześniej. Abonenci w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez dostawcę usług zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail.

Z uwagi na pewność obrotu dostawca zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Jedynie Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im propozycji zmian z wykorzystaniem poczty elektronicznej, elektronicznego biura obsługi abonenta, propozycje zmian będą otrzymywali właśnie w tej formie. O ile inaczej Państwo nie postanowią, po 12 grudnia b.r. będziemy także mogli dokonywać zmian umowy przez telefon, a potwierdzenie zmiany wyślemy Państwu na tzw. trwałym nośniku np. prześlemy nagranie z rozmowy na Państwa e-mail.

W obowiązującym w GIGA KOMPUTER - Ilona Skupień regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 1. Do regulaminu wprowadzona została definicja "Trwałego nośnika" (§ 1 ust. 2 pkt 20), z kolei aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są także są przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług na Trwałym nośniku przed zawieraniem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie Abonenta (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne dostawca usług jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 5 ust. 1 lit. "h" Regulaminu).

 2. W § 1 ust. 2 pkt 24, zmienia się definicję Umowy, która otrzymuje następujące brzmienie:
  Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i/lub usług telefonii i/lub usług telewizji cyfrowej, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług;
 3. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Umowa może zostać zawarta z Dostawcą usług:a) w lokalu jego Biura Obsługi Klienta,b) poza jego lokalem lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta. tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron.
 4. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Dostawca usług dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do: (a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; (b) nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług. Dostawca usług ustala progi na poziomie 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 złotych. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu Rozliczeniowego.
 5. § 16 ust. 2 pkt e) otrzymuje brzmienie:
  pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,
 6. § 17 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
  Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń, w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE http://www.cik.uke.gov.pl/.

 

Zwoleń, dnia 12 listopada 2018 roku