Podpisywanie umów

Informacje na temat podpisywania umowy z klientem.
 • Zapoznanie się z aktualnym cennikiem świadczenia usług z odpowiedniej strefy.
 • Zapoznanie się ulgami ( ulga montażu oraz ulga abonamentu )
 • Zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług, umową, protokołami ( przekazania urządzeń oraz aktywacji )
 • Posiadanie aktualnego upoważnienia do podpisywanie umów
 • Sprawdzenie tożsamości klienta z dowodem osobistym
 • Zapoznanie klienta z umową, regulaminem świadczenia usług, cennikiem, cennikiem usług dodatkowych.
 • Zapoznanie klienta z urządzeniami instalacyjnymi które może sam wybrać np. dekoder, bramka voip
 • Poinformowanie klienta o prawie do rezygnacji umowy wynikającego z podpisywania jej po za terenem biura
 • Poinformowanie klienta o zagrożeniach wynikających z instalacji urządzeń ( o ile takie istnieją )
 • Wypełnienie umowy, protokołu przekazania urządzeń , aktywacji dbając o czytelne dane klienta oraz poprawne wyliczenie ulg zgodnych z aktualnym cennikiem świadczenia usług
 • Przekazanie umowy klientowi w celach weryfikacji danych, oraz akceptacji.
 •  Czytelne podpisanie sporządzonej umowy w identycznych egzemplarzach dla każdej ze stron.
 • Przekazanie podpisanej umowy do biura firmy nie później niż dnia następnego roboczego po jej podpisaniu.